Säännöt

 

Nuppolan sukuseura ry:n säännöt

 

1 §    Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nuppolan sukuseura ry ja kotipaikka Luumäen kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Nuppolan sukuseura.

 

2 §   Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten välillä sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

♦  järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia

♦  tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa

♦  kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, sekä

♦  harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia.

Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 

3 §   Jäsenet

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täytttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai on avioliiton kautta siihen liittynyt.

Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratominnasta.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous.

Jäsenille, jotka eivät ennen tilikauden alkua ole täyttäneet kahdeksaatoista vuotta, voidaan määrätä muita alhaisempi jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

 

4 §   Hallitus

(HUOM! Tämä sääntökohta (4§ )  muutettiin sukukokouksessa 2022).

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, ja neljä (4) muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä eri sukuhaarojen edustajien mukanaoloon hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenistä tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta hallituksen jäsentä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.


5 §   Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puhenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompi kumpi heistä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

6 §   Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitopäivää.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.

 

7 §   Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava Luumäellä ilmestyvässä sanomalehdessä tai muussa hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Postitus tai ilmoittaminen on tehtävä viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.


8 §   Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, pykälässä 10 tarkoitettuja päätöksiä lukuunottamatta, se päätös, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

 

9 §   Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

        1. Kokouksen avaus

        2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

        3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

        4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

        5. Hyväksytään koouksen työjärjestys

        6. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot

            varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta

        7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

        8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten

            väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle

            kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden
            muodostamalle ajanjaksolle

       9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä

      10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

      11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

      

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen suukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10 §   Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esille otosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen.

 

11 §   Muu päätöksenteko

Muussa päätöksnteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdstyksiä.

 

                                                                       ♦♦♦